Exodus 19:4

2 Samuel 1:23

Job 9:26

Job 39:27-39

Isaiah 40:31

Jeremiah 4:13