Psalm 95:2

Proverbs 17:22

Ecclesiastes 3:12

Ecclesiastes 7:14

Ecclesiastes 8:15